Disclaimer

Disclaimer

Delen:

newsletter Facebook

www.paperlife.nl is een website van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv

www.paperlife.nl wordt met de grootste zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd, of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website www.paperlife.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of -pagina waarnaar deze site www.paperlife.nl verwijst.

Mocht u vragen hebben over projecten, artikelen of andere zaken die Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv betreffen dan kunt u die mailen naar info@unieboekspectrum.nl.

Eventuele wijzigingen in de informatie op de website van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via info@unieboekspectrum.nl.